viruji

viruji

s. m. METEOROLOGÍA coloquial Aire fresco.