treintaidoseno

treintaidoseno, -na

 
adj. Trigésimo segundo.