salamunda

salamunda

(Del lat. sanamunda.)
s. f. BOTÁNICA Sanamunda, planta.