pruna o pruno

pruna o pruno

 
f. m. respect. Ciruela o ciruelo.