potasemia

Búsquedas relacionadas con potasemia: hipopotasemia, hipercloremia
Traducciones

potasemia

f. kalemia, presence of potassium in the blood.