pitarro

pitarro

 
m. Chorizo o embutido pequeño.