morugo

morugo -ga

 
adj.-s. Taciturno, huraño, esquivo.