gonorreico

Traducciones

gonorreico

gonorroico

gonorreico-a

a. gonorrheal, rel. to gonorrhea;
artritis ______ arthritis;
oftalmia ______ ophthalmia.