a.C.

Traducciones

a.C.

BC

a.C.

př. n. l.

a.C.

f.Kr.

a.C.

v.Chr.

a.C.

π.Χ.

a.C.

eKr.

a.C.

prije nove ere

a.C.

a.C.

a.C.

紀元前

a.C.

기원전

a.C.

v.C.

a.C.

f.Kr.

a.C.

p.n.e.

a.C.

a.C.

a.C.

f. Kr.

a.C.

ตัวย่อของก่อนคริสต์ศักราช

a.C.

İÖ

a.C.

trước CN

a.C.

ABR =antes de CristoBC
Collins Spanish Dictionary - Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005
Ejemplos ?
959): Et quo quisque fere studio devinctus adhaeret, aut quibus in rebus multum summus ante moratti atque in ea rationes fut contenta megis mens, in somnis eadem plerumque videmur obire; causidice causas agere et componere leges. induperatores pugnare ac proelia obire, etc.
Dixi saepius post scripta geometrarum nihil extare quod vi ac subtilitate cum romanorum jurisconsultorum scriptis comparan possit: tantum nervi inest; tantum profunditatis”.
Nada viene de la nada, ni nada puede convertirse en la nada. : Tangere enim ac tangi nisi corpus nulla potest res. ::El cuerpo solo puede tocar y ser tocado.
Canjeado en Buenos Aires el 13 de Septiembre de 1876, por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República doctor don Bernardo de Irigoyen, y el Encargado de Negocios del Paraguay, Plenipotenciario ac hoc, don Carlos Saguier.
Los privilegios, fueros y costumbres notables que tal pueblo tiene y hubiere tenido, y la razón por qué se le dieron si se supiere, y los que se le guardan y han dejado de guardar y por qué no se le guardan ya y desde qué tiempo ac.
Por cuanto entre la República de Chile y la República de Bolivia se negoció, concluyó y firmó un tratado de límites el día diez de agosto del presente año por medio de plenipotenciarios competentemente autorizados al efecto, y por cuanto se ha levantado y firmado con fecha veinticinco del mismo mes una acta adicional al tratada referido, los cuales tratado y ac­ta adicional son, a la letra, como sigue: La República de Chile y la República de Bolivia.
Ahora transportaba aquella expresión de la que era entonces una criatura a los ojos de la mujer ac­tual, y quedaba pensativo, sin dejar por eso de esforzarse duramente sobre el berbiquí.
Para la ejecución de sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones las municipalidades podrán crear, de conformidad con la ley, su Juzgado de Asuntos Municipales y su Cuerpo de Policía de ac uerdo con sus recursos y necesidades, los que funcionarán bajo órdenes directas del alcalde.
Entre los jesuítas no hay insubordinaciones ni se discuten los mandatos del superior: la obediencia es ciega, pasiva, ab- soluta. Per inde ac cadáver es la divisa de la Orden.
de Enero de 1790, en la cual se da un voto de gracias a don Pedro Tadeo Bravo de Rivera por la oporluna presentacibn y ac- iuaciones jiidiciales sobre el tecojimiento del libro sattrico Lima por dentro y fuera.
Porto Alegre, 28 Enero de 2001 Ação da Cidadania contra a Fome e pela Vida, São Paulo (Brasil) Agir ensemble contre le Chomage - AC!
Debe realizarse en el plano ideológico: incul­car al ejército la ideología de la clase obrera, el marxismo leninismo, hacer de la ideología marxista-leninista la guía de nuestro ejército en todas sus ac­ciones y su único pensamiento directriz.