Ying-kou

Ying-kou (Ying-k'ou)

 
C. del NE de China, en Manchuria, prov. de Lianoning; 421 859 h.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.