Wang Ching-wei

Wang Ching-wei (Wang Chao-ming)

 
Político chino. Colaboró en la constitución de la República china.