Nikita S. Khrushchev

Khrushchev, Nikita S.

 
V. Kruschev.