Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek

 
Político chino. (V. Jiang Jieshi.)