Keelung

(redireccionado de Chi-lung Ji-long)

Keelung (Ji-long, Chi-lung)

 
C. y puerto del N de Taiwan; 350 283 h.