Aizu-wakamatsu

Aizu-wakamatsu

 
C. japonesa de la prefectura de Fukushima, en la isla de Hondo; 119 084 h.